Úroveň členství změnit

Vybrali jste si úroveň členství Pro SK.

Cena za členství je nyní 449.00€.

Chcete použít slevový kód?


Informace o účtu Již nějaký účet máte? Přihlaste se zde

NECHTE TO PRÁZDNÉ

Osobní informace

Platební informace We accept all major credit cards


Obchodní podmínky a zásady ochrany osobních údajů

Obchodné podmienky a zásady ochrany osobných údajov

 1. Všeobecné podmienky
  Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim. Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj on-line produktov v elektronickom obchode na internetovej stránke www.eliteclassacademy.com, prípadne produktov v elektronickej podobe nahratých na elektronickom nosiči dát (ďalej len „Produkty“ v príslušných gramatických tvaroch). Predávajúci: xxxxxxxxxx, xxxxxx, zapísaná na krajskom súde v xxxxx. Kupujúci je akákoľvek osoba, ktorá prostredníctvom predajných stránok Predávajúceho naplnila podmienky uvedené v druhom bode týchto VOP.
 2. Objednávka produktu a uzatvorenie kúpnej zmluvy
  Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí požadovaných pri vypĺňaní objednávky. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy sa nevyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim, zmluva vzniká samotným dodaním Produktu.
 3. Cena produktov
  Kupujúci sa za nadobudnutý Produkt zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu uvedenú v internetovom obchode Predávajúceho pri nadobudnutom Produkte v dobe objednania Produktov. Kupujúci dostane Produkt za cenu platnú v okamihu objednania. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až po pripísaní celej kúpnej ceny za samostatnú časť dodávky na bežný účet Predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom a je odoslaná kupujúcemu elektronicky. Na vyžiadanie kupujúceho je možné faktúru zaslať aj poštou. Prevzatie tovaru kupujúcim je možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
 4. Autorské práva Predávajúceho a zmluvná pokuta za ich porušenie
  Produkty, ktoré sú predmetom predaja na tejto stránke, sú výhradným duševným vlastníctvom Predávajúceho v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon. Kupujúci je oprávnený používať poskytnuté Produkty výhradne na vlastné účely. Nie je oprávnený Produkty nijakým spôsobom šíriť ani sprostredkúvať tretím osobám. Pre prípad porušenia autorských práv Predávajúceho akoukoľvek formou a spôsobom, je Predávajúci oprávnený požadovať od Kupujúceho zmluvnú pokutu, ktorá bude vypočítaná ako súčin ceny on-line produktov v čase uzavretia zmluvy a osôb, ktorým boli on-line produkty Predávajúceho sprístupnené prostredníctvom neoprávnenej činnosti Kupujúceho.
 5. Platobné podmienky, dodacia lehota a dodacie podmienky
  Kupujúci uhradí kúpnu cenu za poskytnuté on-line produkty a služby prostredníctvom platobného systému na internetových stránkach Predávajúceho. Dodacia lehota pri on-line produktoch je 48 hodín od prijatia platby Predávajúcim. Zákazník dostane e-mailom prístupy k on-line produktu. Pri platbe bankovým prevodom vopred na účet začína plynúť dodacia lehota dňom pripísania platby na účet predávajúceho. Dodacia lehota môže byť predĺžená primerane k okolnostiam, ak oneskorenie je spôsobené okolnosťami nezavinenými predávajúcim. Predávajúci oznámi kupujúcemu predpokladaný termín dodania alebo ponúkne iný porovnateľný výrobok. V tomto prípade si však vyžiada odsúhlasenie kupujúceho. Tovar je doručovaný kupujúcemu poštou alebo vybranou kuriérskou spoločnosťou.
 6. Poštovné a balné
  Výška poštovného a balného je už zarátaná pri objednávke.
 7. Záručné podmienky a reklamácie
  Na tovar zakúpený prostredníctvom internetového obchodu www.eliteclassacademy.com sa nevzťahuje reklamačná doba 24 mesiacov. Poskytovateľ na tomto mieste dôrazne upozorňuje Užívateľa, aby sa pred odoslaním svojej Objednávky dôsledne oboznámil so všeobecnými obchodnými podmienkami tohto e-shopu na webe www.eliteclassacademy.com a za týmto účelom uvádza z dôvodu právnej istoty nasledovné poučenie, že “právo Užívateľa ako spotrebiteľa na odstúpenie od Zmluvy sa neuplatňuje pre poskytovanú Službu, a to od momentu po zaslaní Prístupových údajov v zmysle všeobecných obchodných podmienok www.eliteclassacademy.com, ktorá spadá do kategórie služieb, ktoré sú vymedzené podľa ustanovenia § 7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z. z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s čím Užívateľ ako spotrebiteľ výslovne súhlasí a vyhlasuje, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od Zmluvy

7.1 Platobné podmienky

Všetky ceny tovarov sú uvedené vrátane DPH. V prípade objednávky s úhradou vopred má zákazník viacero možnosti úhrady:
a) Uhradenie kúpnej ceny prostredníctvom bankového prevodu alebo priamym vkladom v prospech účtu predávajúceho špecifikovaný v príslušnom potvrdení o objednávke tovaru (na tomto mieste zdvorilo upozorňujeme zákazníkov, že objednaný tovar bude zákazníkovi odoslaný až momentom pripísania celej kúpnej ceny objednaného tovaru na bankový účet predávajúceho)
b) Uhradenie kúpnej ceny prostredníctvom platobnej brány PAYPAL.

7.2 Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar zákazníkovi najneskôr do 7 pracovných dní od uhradenia objednávky. Úhradou sa rozumie moment pripísania úhrady na účet predávajúceho, na ktorý mala byť úhrada poukázaná. Ak vyššie uvedená doba dodania bude z technických dôvodov nesplniteľná, predávajúci sa zaväzuje o tom bezodkladne informovať zákazníka.

7.3 Storno objednávky

Na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku v zmysle príslušných právnych predpisov, ako je toto popísané v článku  nižšie. Storno objednávky zo strany predávajúceho Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť, ak nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote či za podmienok objednávky, ak sa tovar už nevyrába, alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena účtovaná zo strany dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude bezodkladne kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že zákazník už cenu z objednávky (zálohovej faktúry) alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode predávajúceho a zákazníka o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, predávajúci sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 15 dní na jeho účet alebo adresu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok.

7.4 Poučenie o práve zákazníka odstúpiť od zmluvy 

(platí iba pri nákupe zákazníkov, ktorí sa považujú za spotrebiteľa) Zákazník, ktorý vo vzťahu k predávajúcemu vystupuje ako spotrebiteľ, má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý zákazníkom okamihom, keď zákazník alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru.

Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne na adrese sídla predávajúceho uvedenej vyššie, e-mailom na adrese support@eliteclassacademy.com alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť zaslaný predávajúcemu s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou a obalom.
V súlade so zákonom nemôže zákazník odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú: a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;
b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka;
c) tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;
d) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak zákazník tento obal rozbalil;
e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
f) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy;
g) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
j) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

7.5 Reklamačné podmienky

Zákazník je povinný tovar vizuálne skontrolovať ihneď pri a po prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom alebo na jeho obale viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky a výrobok nepoužívať. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.
V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup stanovený v Reklamačnom poriadku pre zákazníkov predávajúceho. Zákazník si môže právo na opravu vadného tovaru, právo na výmenu veci, právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy a právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny uplatniť elektronicky prostredníctvom support@eliteclassacademy.com. Pri uplatnení týchto práv zašle reklamovaný tovar spoločne so všetkým príslušenstvom vrátane faktúry (prípadne inú formu daňového dokladu) na adresu miesta podnikania predávajúceho. V prípade, že reklamovaná vada bola spôsobená zákazníkom, najmä poškodením výrobku, nevhodným používaním alebo nevhodnou manipuláciou, zákazník je povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s vybavením reklamácie. Predávajúci nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, v silnom magnetickom poli a iné), zásahom do výrobku inou ako oprávnenou osobou (autorizovaným servisom), alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou alebo nesprávnym napájacím napätím. V prípade, že zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. 

8.Prehlásenie

Zakúpením tohto kurzu a platených vzdelávacich materiálov na našej stránke potvrdzujete, že autor nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, neúspechy, alebo zisky a úspechy nadobudnuté po kúpe tohto kurzu. Za všetko nesie zodpovednosť kupujúci tohto kurzu. Obsah tohto kurzu je bezvýhradným vlastníctvom jej autora a preto je chránený autorským zákonom. Je zakázané akékoľvek šírenie kurzov, kníh alebo ich častí tretím osobám bez písomného súhlasu autora.

 1. Zodpovednosť za vady
  V prípade výskytu vady na on-line produktoch či tovaroch Predávajúceho:
  1) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
  Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
  2) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 2. Ochrana osobných údajov
  Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité výhradne k uskutočneniu plnenia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú inak zverejnené a poskytnuté tretej strane s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou, či platobným stykom, ktoré sa týkajú objednaného tovaru.
 3. Záverečné ustanovenie
  Tieto obchodné podmienky platia v uvedenom znení na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky v prípade, že nie je medzi účastníkmi iná písomná dohoda.
 4. Odstúpenie od zmluvy
  Odoslaním objednávky potvrdzujem svoj súhlas s poskytnutím elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči a vyhlasujem, že som poučený, že vydaním tohto súhlasu strácam právo na odstúpenie od zmluvy podľa ustanovenia §7 ods. 6 pís. l Zákona č. 102/2014 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 5. Alternatívne riešenie sporov
  Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na support@eliteclassacademy.com ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z. z. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.
 6. Ochrana osobných údajov
  Prevádzkovateľ stránky zodpovedá za spracúvania osobných údajov podľa ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a voľnom pohybu týchto údajov (ďalej “GDPR”) a zákona č. 18/2018 z. z, z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, (ďalej len „ZoOOÚ“).

V súlade s týmto nariadením a zákonom sa rozumie:

14.1. Dotknutá osoba – kupujúci – nesmie mať menej ako 16 rokov, predávajúci – prevádzkovateľ internetového obchodu.

14.2. Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, adresa, email, telefónny kontakt, IP adresa.

14.3. Účely spracúvania osobných údajov:
a) meno, priezvisko, adresa – vystavenie daňového dokladu
b) email, telefónny kontakt – kontaktovanie zákazníka ohľadom objednávky

Osobné údaje sa nesmú ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi.

14.4. Právny základ spracúvania osobných údajov:
a) Spracúvanie osobných údajov (meno, priezvisko, adresa) je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.
b) Spracúvanie osobných údajov (email, telefónny kontakt) je nevyhnutné na plnenie zmluvy.

14.5. Doba uchovávania osobných údajov:
a) meno, priezvisko, adresa – na dobu ako to vyžaduje zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
b) email, telefónny kontakt – 3 roky po uskutočnení objednávky kupujúcim.

14.6. Dotknutá osoba dáva súhlasom s obchodnými podmienkami aj zároveň svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby prevádzkovateľ spracúval jej osobné údaje na vyššie uvedené účely, počas vyššie uvedenej doby a vo vyššie uvedenom rozsahu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. Práva dotknutej osoby upravuje ZoOOÚ. Ide napr. o právo podať sťažnosť dozornému orgánu, o práva namietať proti spracúvaniu, právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.

14.7. Prevádzkovateľ sa zaväzuje prijať vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu k týmto údajom alebo k ich strate. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom budú mať prístup len oprávnené osoby povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a osobným údajom evidovaným v listinnej podobe. Osobné údaje klientov sú uložené na vlastných serveroch prevádzkovateľa. Všetky osobné údaje sú uložené na území Európskej únie.